Raportointi Vuove-menetelmässä

Kentällä suoritettavien mittausten jälkeen kerätystä tiedosta laaditaan raportti. Mittaustulosten käsittelyssä käytetään apuna sekä Vuove-ohjelmaa että yksittäisiä mittaustuloksia verrattuna toisiinsa mittapisteiden välillä. Ohjelmallisen avun lisäksi kaikkia mitattuja parametreja verrataan (veden laatuarvot ja virtaama) toisiinsa "manuaalisesti" tilannekohtaisesti.

Raportti koostuu tekstiosasta, havainnollisesta karttakuvasta sekä valokuvatulosteista. Raportti esitellään asiakkaalle henkilökohtaisesti ja luovutetaan kahtena kappaleena. Tulostetun raportin takakanteen kiinnitetyssä muistitikussa on tallennettu kaikki mittauksista koottu tieto. Siellä on raportin kartta DWG- ja PDF-muodossa, tekstiosa DOCX- ja PDF- muodossa sekä valokuvat mitatuista kaivoista. Valokuvia on myös kaivoista, joissa on jotakin huomioitavaa (vuotavat- ja tukkeutuneet kaivot jne.).

Tekstiosa

Tekstiosan raportointi aloitetaan tutkittavan alueen aloituspisteelle tulevan linjan latvaosasta. Raportointi etenee kohti alajuoksua. Solmupisteessä analysointia jatketaan liittyvän linjan latvaosasta alaspäin. Näin saavutetaan lopuksi mittausten aloituspiste. Jos aloituspisteelle tulee linjoja muista suunnista, aloitetaan raportointi niiden latvaosista kuten edellä.

Tekstiosaan kirjoitetaan kaikista mitatuista linjoista kaikki tutkimuksessa saatu tieto. Myös linjat, joissa ei ole virtaamaa, raportoidaan. Osiossa ilmoitetaan kaikki huomiot linjasta ja mittapisteestä. Myös tonttijohtojen virtaamat ja vuotoprosentit ilmoitetaan. Kun raportoitavan mittapisteen yläjuoksulla on mitattuja pisteitä, ilmoitetaan näiden väliltä tulevan vuotoveden osuus litroina sekunnissa, muulloin ilmoitetaan pisteelle tulevan vuotoveden määrä.

Virtaamamittarilla mitattujen linjojen virtaamakäyrät tulostetaan myös raportin tekstiosaan. Virtaamamittarilla mitatuista linjoista ilmoitetaan lisäksi mm. putken täyttösuhde.

Esimerkkiraportin tekstiosa on otos erään kunnan vuotovesitutkimuksesta, mutta siitä on poistettu tietoja ja joitakin tietoja on muunneltu. Raportista käy kuitenkin ilmi tekstiosan rakenne.

Tietokanta

Vuove- ohjelma tallentaa mittaustiedot mittapisteiden koordinaattien ja suuntapisteisen avulla, jotka ilmoitetaan ohjelmalle mittausvaiheessa. Tietoja linjasta voidaan tallentaa päällekkäin miten paljon tahansa. Mittaustiedot siirretään raportointivaiheessa Vuove-ohjelman päätietokantaan, jossa niitä käsitellään koordinaattien ja mittausajankohdan mukaan.

Tietokannasta nähdään ilmoitetusta suunnasta mitattu virtaama ja vuotoprosentti ja niiden avulla linjasta tuleva vuotovesimäärä. Siitä ei nähdä mittapisteiden väliltä tulevia vuotovesimääriä, sillä niiden laskennassa tarvitaan apuna Vuove-menetelmän laatumittaustuloksia, joita raportointivaiheessa verrataan keskenään parametri parametrilta.

Kartta

Raportin karttaan merkitään kaikki merkittävä tieto tutkimuksesta. Siinä esitetään tekstitiedostossa kirjoitettu ja tietokannassa oleva tieto nopeasti havaittavassa muodossa. Karttaan on merkitty jokaisesta linjasta mitatut virtaamat ja vuotoprosentit pienellä fontilla kaivoon tulevan linjan kohdalle kaivoympyrään.

Karttaan on merkitty punaisella rasteroinnilla vuotavat alueet ja vuotokohdat. Punaisella tekstillä ilmoitetaan vuotomäärä. Vuotomäärä on laskettu veden laadun ja virtaaman avulla ja siitä on poistettu muu virtaama. Eli vuotovedeksi merkitty vesimäärä on pelkkää vuotovettä.

Vuotavat kaivot merkitään karttaan punaisella rasteroinnilla. Usein kirjoitetaan myös vuotokohta ja vuodon arvioitu suuruus.

Karttaan on merkitty sinisellä rasteroinnilla alueet ja kaivot, joissa on jotakin huomautettavaa. Huomautus on kirjoitettu sinisellä tekstillä.

Karttaan merkitään pienellä vihreällä ympyrällä kaivot, jotka on tutkimuksessa käyty tarkastamassa ja joissa ei ole mitään huomioitavaa.

Karttaan merkitään vihreällä rasteroinnilla alueet, joista ei tullut merkittävästi vuotovettä tutkimushetkellä.

Esimerkki tulostetusta raportista


Tutkimuksista koostettu malliraportti ja menetelmämme tullaan esittelemään henkilökohtaisesti asiakkaan pyynnöstä.