Veden laadun mittaaminen Vuove-menetelmässä

Vuove-menetelmän toinen patentoitu menetelmä on veden laadun mittaaminen viidellä parametrilla vuotovesiprosentin määrittämiseksi jätevedestä. Myös lisäparametrien käyttöönottoa tutkitaan parhaillaan.

Vuotoprosentin määrittäminen

Vuotovesiprosentin määrittäminen perustuu vuonna -96 tehtyyn menetelmäselvitykseen, jossa tutkittiin veden laatuparametreja useiden viikkojen ajan useista pisteistä eri tyyppisillä valuma-alueilla. Tutkimuksen aikana sademäärät alueilla mitattiin tarkasti ja virtaamamuutoksia seurattiin mittapisteiden vaikutusalueella luotettavissa virtaamamittauspisteissä.

Tutkimusaikana saatiin valtava määrä tietoa veden laatuarvojen muuttumisesta maaperän hydrologisten ominaisuuksien muuttuessa. Kaikista tutkimuksen aikana mitatuista kymmenestä suureesta laskettiin korrelaatiokertoimet vuotoveden osuudelle jätevesivirtaamasta. Vuove-menelmään valittiin viisi laatuparametria, joiden korrelaatiokertoimet vuotoveden lisääntymiseen olivat parhaimmat. Lisäksi keskenään lähes yhtä hyvien parametrien kohdalla valintaperusteena käytettiin mitattavuutta.

Mittaaminen

Vuove-mittaajan ensimmäinen tehtävä saavuttaessa mittapisteelle on tutkia millä menetelmällä virtaama voidaan mitata. Menetelmä mahdollistaa useita erilaisia menetelmiä. Virtaamamittauksen aikana tai heti sen jälkeen otetaan näyte virtaamasta teleskooppivarteen kiinnitetyn astian avulla. Heti näytteenoton jälkeen mitataan suureet otoksesta. Näytteen liikuttelua ja ravistelua vältetään, sillä jotkin arvoista ovat herkästi muuttuvia.

Kannettavan tietokoneen näytölle tulostuvasta virtaamakäyrästä seurataan virtaaman muutoksia. Laatunäyte otetaan aina virtaaman oleellisesti muuttuessa. Näin saadaan esimerkiksi pumppaamoiden vaikutusalueella verrattua laatuarvojen muutoksia mittapisteiden välillä. Laatunäyte pyritään aina ottamaan ainakin minimi ja maksimi virtaamasta.

Kun Vuove-ohjelma on saanut annetun pituisen virtaamamittauksen valmiiksi ja tallentanut sen tietokantaan, ilmestyy näytölle taulu, johon kirjoitetaan mitattujen suureiden arvot. Ohjelma laskee arvojen avulla vuotoprosentin ja tutkii onko kaikki arvot määriteltyjen raja-arvojen sisällä. Raja-arvojen ylitykset ja alitukset ohjelma ilmoittaa näytölle ilmestyvässä varoitustaulussa.

Mittaustuloksen varmistaminen

Vuove-mittaajalla on vuotovesitutkimuksessa mukanaan kahdet laiteet laatumittauksia varten. Kun ohjelma ilmoittaa jonkin arvon poikkeavuudesta, mitataan varamittarilla laatuarvot näytteestä uudelleen. Näin varmistutaan laatumittareiden toimintakunnosta. Raja-arvojen määrittelyt ovat tiukat, joten turhiakin varoituksia tulee, mutta huomattavat muutokset pyritään selvittämään tutkimuksen aikana. Muutoksia ovat aiheuttaneet mm. teollisuus, autokorjaamot, huoltoasemat, sairaalat, uimahallit sekä rakennus- ja tietyömaat.

Tietojen tallentaminen

Mitatut laatuparametrien arvot tallentuvat Vuove-ohjelman tietokantoihin koordinaattisidonnaisesti. Mittaaja lähettää tietokannat Vuove-Insinöörit Oy:n toimistoon sähköpostilla, jossa tiedot liitetään Vuoven päätietokantaan ja raportin laatiminen aloitetaan.

Analysointi

Raportointivaiheessa mitattuja laatuarvoja verrataan keskenään toisiinsa mittapisteväleittäin. Näin voidaan vuotoprosentin lisäksi määrittää lisääntyvän veden alkuperä. Esimerkiksi käytönaikainen vesi, mahdollinen vesijohtovuoto, joka purkaantuu viemäriverkostoon jne. Laatuparametrien lisäksi verrataan myös virtaamia mittapisteväleittäin. Virtaama on tärkeä parametri laatuparametrien lisäksi vuotomäärien määrittämiseksi mittapisteiden väliltä.